liuli  
     
  Zhongguo kejishi ziliao xuanbian. Taoci, liuli, zisha. 1981
Zhongguo kejishi ziliao xuanbian. Taoci, liuli, zisha. 中國科技史資料選編。陶瓷,琉璃,紫砂。 Herausgegeben von der Qinghua daxue tushuguan kejishi yanjiuzu 清華大學圖書館科技史研究組編. Beijing: Qinghua daxue chubanshe 清華大學出版社, 1981.
 
     
     
 

Liu Xin 劉歆: Xijing zaji 西經雜記. Qing Qianlong keben 清乾隆刻本.

Huan Kuan 桓寬: Yan Tie lun 鹽鐵論. Yejin gongye chubanshe 冶金工業出版社, qianyinben 鉛印本.

Dong Fangshuo 東方朔: Hainei shi zhou ji 海內十洲記. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Guo Xian 郭憲: Bie guo dongming ji 別國洞冥記. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Ban Gu 班固: Han shu 漢書. Zhonghua qianyinben 中華鉛印本.

Pan Ni 潘尼: Pan taichang ji 潘太常集. Han Wei Liuchao bai san mingjia ji ben 漢魏六朝百三明家集本.

Cui Bao 崔豹: Gu jin zhu 古今注. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Wang Jia 王嘉: Shi yi ji 拾遺記. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Guo Chengzhi 郭澄之: Guozi 郭子. Wuyishi zhai keben 無一是齋刻本.

Guo Pu zhu 郭璞注: Mu Tianzi zhuan 穆天子傳. Sibu congkan ben 四部叢刊本.

Faxian 法顯: Foguo ji 佛國記. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Ge Hong 葛洪: Bao pu zi 抱朴子. Sibu beiyao ben 四部備要本.

Chang Ju 常琚: Huayang guo zhi 華陽國志. Sibu congkan ben 四部叢刊本.

Guo Yigong 郭義恭: Guang zhi 廣志. Yuhan shanfang ben 玉函山房本.

Zhang Yin 張隱: Wen shi zhuan 文士傳. Wuchao ben 五朝本.

Wang Yiqing 王義慶: Shi shuo xin yu 世說新語. Sibu congkan ben 四部叢刊本.

Liu Jingshu 劉敬叔: Yi yuan 異苑. Jindai mishu ben 津逮秘書本.

Fan Ye 范曄: Hou Han shu 後漢書. Zhonghua qianyinben 中華鉛印本.

Wei Shou 魏收: Wei shu 魏書. Zhonghua qianyinben 中華鉛印本.

Yang Xuanzhi 楊衒之: Luoyang qielan ji 洛陽伽蘭記. Han Wei congshu ben 漢魏叢書本.

Xu Ling 徐陵: Yutai xin yong 玉台新詠. Sibu congkan ben 四部叢刊本.

Fang Xuanling 房玄齡: Jin shu 晉書. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Li Yanshou 李延壽: Nan shi 南史. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Wei Zheng 魏征: Sui shu He Chou zhuan 隋書何稠傳. Zhonghua qianyin 中華鉛印本; s.a. Kong Pingzhong 孔平仲: Xu Shi shuo 續世說.

Su E 蘇鶚: Du yang za bian 杜陽雜編. Bai hai ben 稗海本.

Peng Jingqiu 彭定求 u.a. redigiert und zus.gestellt: Quan Tang shi 全唐詩. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Xuan Ying 玄應: Yiqie jing yin yi 一切經音義. Haishan xianguan ben 海山仙館本.

Dong Gao 董誥: Quan Tang wen 全唐文. Qing Jiaqing keben 清嘉慶刻本.

Cui Rong 崔融: Tang Song Gaoshan Qimumiao beiming 唐宋高山啟母廟碑銘. Daozang ben 道藏本.

Du You 杜佑: Tong Dian 通典. Qing Guangxu keben 清光緒刻本.

Su Ting 蘇頲: Long shang ji 壟上記. Tangren shuo yi ben 唐人說藝本.

Li Fang 李昉: Taiping yulan 太平御覽. Zhonghua shuju ben 中華書局本.

Fan Chengda 范成大: Lan pei lu 攔轡錄. Shuo fu ben 說郛本.

He Wei 何薳: Qin zhu ji wen 秦渚紀聞. Jindai mishu ben 津逮秘書本.

Lu You 陸游: Jian nan shi gao 劍南詩稿. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Hong Mai 洪邁: Yi jian zhi 夷堅志. Shiwanjuan lou ben 十萬卷樓本.

Dai Zhi 戴埴: Shu Pu 鼠璞. Baichuan xuehai ben 百川學海本.

Zhu Yi 朱翌: Yi jue liao zaji 猗覺寮雜記. Zhibuzu zhai ben 知不足齋本.

Gao Sisun 高似孫: Wei lüe 緯略. Shoushange congshu ben 守山閣叢書本.

Jin Ji 晉濟: Wu deng hui yuan 五燈會元. Ming keben 明刻本.

Zhao Rushi 趙汝適: Zhu fan zhi 諸蕃志. Hanhai ben 函海本.

Li Tao 李燾: Xu Tongjian chang bian 續通鑒長編. Qing keben 清刻本.

Tuo Tuo 脫脫: Song shi 宋史. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Liu Ji 劉基: Duo neng bi shi 多能鄙事. Chaoben 抄本.

Song Lian 宋濂: Yuan shi 元史. Zhonghua qianyin ben 中華鉛印本.

Tian Yiheng 田藝衡: Liu qing ri zha 留青日扎. Longqing keben 隆慶刻本.

Peng Dayi 彭大翼: Shantang si kao 山堂肆考. Ming Wanli kanben 明萬歷刻本.

Li Xian 李賢: Da Ming Yitong zhi 大明一統志. Ming Tianshun keben 明天順刻本.

Dong Sizhang 董斯張: Guang Bowu zhi 廣博物志. Ming keben 明刻本.

Ge Yinliang 葛寅亮: Jinling fan sha zhi 金陵梵殺志.

Song Yingxing 宋應星: Tiangong kaiwu 天工開物. Chongzhen shinian keben 崇禎十年刻本.

Gu Qiyuan 顧起元: Shuo lüe 說略. Jinling congshu ben 金陵叢書本.

Zheng Ruoyong 鄭若庸: Lei juan 類雋.

Fang Yizhi 方以智: Wu li xiao shi 物理小識. Guangxu keben 光緒刻本.

Wu Weiye 吳偉業: Wu shiji lan 吳詩集覽. Qing keben 清刻本.

Sun Tingquan 孫廷銓: Yanshan za ji 顏山雜記. Qing Kangxi keben 清康熙刻本.

Lü Zhongyu 呂種玉: Yan qing 言鯖. Shuoling ben 說鈴本.

Zhu Yizun 朱彝尊: Rixia jiu wen 日下舊聞. Qing kanben 清刊本.

Wang Kan 王侃: Jiangzhou bitan 江州筆談. Bashan qi zhong ben 巴山七種本.

Shen Zhixie 沈之燮: Taiyuanfu zhi 太原府志. Qianlong sishiba nian keben 乾隆四十八年刻本.

Li Tiaoyuan 李調元: Nanyue biji 南越筆記. Hanhai ben 函海本.

Li Dou 李斗: Yangzhou huafang lu 揚州話舫錄. Zhonghua shuju ben 中華書局本.

Shen Tao 沈濤: Se xie cong tan 瑟榭叢談. Zhongxue xuan congshu ben 眾學軒叢書本.

Wu Changyuan 吳長元: Jintai za zu 金台雜俎. Chaoben 抄本.

Zhang Shu 張淑 zuanji: Liangzhou yiwu zhi 涼州異物志. Erqiutang congshu ben 二酋堂叢書本.

Yue Jun 岳浚: Shandong tong zhi 山東通志. Qing keben 清刻本.

Tang Bingjun 唐秉鈞: Wenfang sikao tushuo 文房肆考圖說. Qing keben 清刻本.

Zhang Hanrui 張涵銳: Liulichang yange kao 琉璃廠沿革考. Überliefert bei Beijing chubanshe 北京出版社: Liulichang xiao zhi 琉璃廠小志.

Gujin ciqi yuanliu kao 古今瓷器源流考.

Chen Yuanlong 陳元龍 ji: Ge zhi jing yuan 格致鏡原. Qing keben 清刻本.

Duan Yucai 段玉裁: Shuowen jiezi zhu 說文解字注. Qing keben 清刻本.

Kun Gang 昆岡: Qinding da Qing huidian 欽定大清會典. Guangxu shiyin ben 光緒石印本.

Liang Jianzhang 梁建章: Chahar sheng tongzhi 察哈爾省通志. Qianyin ben 鉛印本.

Xu Ke 徐珂: Qing bei lei chao 清碑類鈔. Shangwu yinshuguan 商務印書館.