Die Erfindung des boshanlu
 
     
 
Anhang 3:
Liste der 51 Fundstellen für xianglu 香鑪 in den 25 Dynastiegeschichten
 
     
 

       【   詞     彙   】【     出        處     】【    路    徑    】【數量】

 

    1.   香鑪                新校本後漢書    1411頁   /4.2.34.4.8.2            1
      ◎執<香鑪>燒燻

    2.   香鑪                新校本晉書       854頁   /6.2.18.2.1.6.6          1
      ◎如<香鑪>形

    3.   香鑪                新校本宋書       924頁   /7.2.21.2.8.1            1
      ◎如<香鑪>形

    4.   香鑪                新校本宋書      2344頁   /7.3.55.2.37             1
      ◎太祖遣隊主吳<香鑪>乘驛敕世祖

    5.   香鑪                新校本南齊書     965頁   /8.3.36.2.15.3           1
      ◎誌公覆<香鑪>灰示之

    6.   香鑪                新校本南齊書     985頁   /8.3.38.2.7              1
      ◎前施金<香鑪>

    7.   香鑪                新校本梁書       790頁   /9.2.48.2.1.3.10         1
      ◎設金盆<香鑪>於其上

    8.   香鑪                新校本陳書       326頁   /10.2.20.2.4                1
      ◎號<香鑪>

    9.   香鑪                新校本南史       234頁   /14.1.8.3.1              1
      ◎武帝夢眇目僧執<香鑪>

   10.   香鑪                新校本南史       901頁   /14.2.24.4.6.3           1
      ◎棺內唯安白布手巾粗<香鑪>而已

   11.   香鑪                新校本南史      1828頁   /14.2.63.2.40.3          1
      ◎誌公覆<香鑪>灰示之曰:

   12.   香鑪                新校本南史      1897頁   /14.2.66.2.7.1.2         1
      ◎弘景母郝氏夢兩天人手執<香鑪>來至其所

   13.   香鑪                新校本南史      1953頁   /14.2.68.2.1.3.9         1
      ◎設金盆<香鑪>於其上

   14.   香鑪                新校本北史      2944頁   /15.2.77.2.23.8          1
      ◎法和手持<香鑪>

   15.   香鑪                新校本隋書      1835頁   /16.3.47.2.4.1           1
      ◎前有金<香鑪>

   16.   香鑪                新校本舊唐書    4345頁   /17.3.116.3.10           1
      ◎到東西二林間<香鑪>下

   17.   香鑪                新校本宋史      2669頁   /21.2.64.2.5.4           1
      ◎使相輿中用銀<香鑪>

   18.   香鑪                新校本宋史      3480頁   /21.2.102.2.2.3          1
      ◎香匱設<香鑪>

   19.   香鑪                新校本宋史      3486頁   /21.2.102.2.4.2          1
      ◎<香鑪>

   20.   香鑪                新校本宋史      3486頁   /21.2.102.2.4.3          1
      ◎<香鑪>

   21.   香鑪                新校本宋史      3488頁   /21.2.102.2.6            1
      ◎前有軾匱、<香鑪>、香寶、結帶

   22.   香鑪                新校本宋史      14080頁   /21.4.248.2.1.13         1
      ◎本國僧淨戒獻龍腦、金鈴、銅<香鑪>、如意等

   23.   香鑪                新校本金史       971頁   /23.2.24.2.2.12          1
      ◎<香鑪>、錦結綬

   24.   香鑪                新校本金史       972頁   /23.2.24.2.3.1           1
      ◎<香鑪>香寶子一副

   25.   香鑪                新校本金史       972頁   /23.2.24.2.3.4           1
      ◎無橫轅立鸞及<香鑪>香寶子

   26.   香鑪                新校本明史      5268頁   /25.4.87.7.3             1
      ◎惡谷、紅土谷、[五]<香鑪>石等地

   27.   香鑪                新校本明史      5274頁   /25.4.87.11              1
      ◎與惡谷、<香鑪>石等處連接

   28.   香鑪                新校本明史      7993頁   /25.4.198.8.6            1
      ◎悉辭<香鑪>山應得陞賞

   29.   香鑪                新校本明史      8193頁   /25.4.204.11.3           2
      ◎同烈退保<香鑪>山

   30.   香鑪                新校本明史      8194頁   /25.4.204.11.4           1
      ◎據<香鑪>山

   31.   香鑪                新校本明史      8194頁   /25.4.204.11.5           1
      ◎而<香鑪>山周四十里

   32.   香鑪                新校本明史      8194頁   /25.4.204.11.6           1
      ◎復窺<香鑪>山

   33.   香鑪                新校本明史      8260頁   /25.4.207.2.13           1
      ◎泗城土官岑承勳等貢馬及<香鑪>等物

   34.   香鑪                新校本清史稿    2029頁   /26.2.35.2.9             1
      ◎西北:<香鑪>巖

   35.   香鑪                新校本清史稿    2084頁   /26.2.37.2.13            1
      ◎西:<香鑪>

   36.   香鑪                新校本清史稿    2356頁   /26.2.50.2.4             1
      ◎東南:<香鑪>

   37.   香鑪                新校本清史稿    2363頁   /26.2.50.2.10            1
      ◎北:<香鑪>山

   38.   香鑪                新校本清史稿    2971頁   /26.2.75.3.23            1
      ◎ 五解 <香鑪>傍日溫

   39.   香鑪                新校本清史稿    3084頁   /26.2.80.3.1             3
      ◎金椅、金杌、香盒、<香鑪>、金水盆、金唾壺、金瓶、樂器全設 ◎<香鑪>、香盒各二

   40.   香鑪                新校本清史稿    3089頁   /26.2.80.3.6             1
      ◎金<香鑪>、金瓶、金香盒各二

   41.   香鑪                新校本清史稿    3089頁   /26.2.80.4.1             2
      ◎金<香鑪>二

   42.   香鑪                新校本清史稿    3090頁   /26.2.80.5.1             2
      ◎金<香鑪>、香盒、盥盤、盂各一

   43.   香鑪                新校本清史稿    3090頁   /26.2.80.5.2             1
      ◎金<香鑪>、香盒、盥盤、盂各一

   44.   香鑪                新校本清史稿    3091頁   /26.2.80.5.3             2
      ◎銀質飾金<香鑪>、香盒、盥盤、盂各一

   45.   香鑪                新校本清史稿    11248頁   /26.4.136.8.4            1
      ◎又克<香鑪>坪賊巢

 
     
     
 

 /新校本後漢書/列傳/卷四十一 第五鍾離宋寒列傳第三十一/鍾離意

路徑: /4.2.34.4.8.2                            指令:

 

[一]  音思漬反,謂俎几也.方言云:「蜀、漢之郊曰.」

[二]  蔡質漢官儀曰「尚書郎入直臺中,官供新青縑白綾被,或錦被,晝夜更宿,帷帳畫

      ,通中枕,臥旃蓐,冬夏隨時改易.太官供食,五日一美食,下天子一等.尚書郎

      伯使一人,女侍史二人,皆選端正者.伯使從至止車門還,女侍吏絜被服,執香鑪

      燒燻,從入臺中,給使護衣服」也.

 

 

                                                                 【一四一一頁】

 

 

 /新校本晉書/志/卷二十八 志第十八/五行中/言不從/白眚白祥

路徑: /6.2.18.2.1.6.6                          指令:

 

    武帝太康十年,洛陽宮西宜秋里石生地中,始高三尺,如香鑪形,後如傴人,槃薄不

可掘.案劉向說,此白眚也.明年宮車晏駕,王室始騷,卒以亂亡.京房易傳曰:「石立

如人,庶士為天下雄.」此近之矣.

 

                                                                   【八五四頁】

 

 

 /新校本宋書/志/卷三十一 志第二十一/五行二/白眚白祥

路徑: /7.2.21.2.8.1                            指令:

 

白眚白祥

    晉武帝太康十年,洛陽宮西宜秋里石生地中,始高三尺,如香鑪形,後如傴人,盤薄

不可掘.案劉向說,此白眚也.明年,宮車晏駕,王室始騷,卒以亂亡.京房易傳曰:「

石立如人,庶人為天下雄.」此近之矣.

 

                                                                   【九二四頁】

 

 

 /新校本宋書/列傳/卷九十五 列傳第五十五/索虜

路徑: /7.3.55.2.37                             指令:

 

    燾遣從弟永昌王庫仁真步騎萬餘,[四四]將所略六郡口,北屯汝陽.時世祖鎮彭城,

太祖遣隊主吳香鑪乘驛敕世祖,遣千騎,齎三日糧襲之.世祖發百里內馬,得千五百匹.

議舉別駕劉延孫為元帥,延孫辭不肯行,舉參軍劉泰之自代.[四五]世祖以問司馬王玄

謨、長史張暢,暢等並贊成之.乃分為五軍,以泰之為元帥,與安北騎兵行參軍垣謙之、

田曹行參軍臧肇之、集曹行參軍尹定、武陵國左常侍杜幼文五人,各領其一.謙之領泰之

軍副殿中將軍程天祚督戰,[四六]至譙城,更簡閱人馬,得精騎千一百匹,直向汝陽.虜

不意奇兵從北來,大營在汝陽北,去城三里許.泰之等至,虜都不覺,馳入襲之,殺三千

餘人,燒其輜重.營內有數區屋,屋中皆有帳,器仗甚精,食具皆是金銀,帳內諸大主

帥,悉殺之.諸亡口悉得東走,大呼云:「官軍痛與手.」虜一時奔散,因追之,行已

經日,人馬疲倦,引還汝南.城內有虜一幢,馬步可五百,登城望知泰之無後繼,又有別

帥鉅鹿公餘嵩自虎牢至,因引出擊泰之,泰之軍未食,旦戰已疲勞,結陣未及定,垣謙之

先退,因是驚亂,棄仗奔走,行迷道趨水,水深岸高,人馬悉走水爭渡,泰之獨不去,

曰:「喪敗如此,何面復還.」下馬坐地,為虜所殺.肇之溺水死,天祚為虜所執,謙之

、定、幼文及將士免者九百餘人,馬至者四百匹.世祖降安北之號為鎮軍將軍,玄謨、延

孫免官,暢免所領沛郡,謙之伏誅,定、幼文付尚方.

 

                                                       【二三四四至二三四五頁】

 

 

 /新校本南齊書/列傳/卷五十五 列傳第三十六/孝義/江泌

路徑: /8.3.36.2.15.3                           指令:

 

    世祖以為南康王子琳侍讀.建武中,明帝害諸王後,泌憂念子琳,詣誌公道人問其禍

福.誌公覆香鑪灰示之,曰:「都盡.無所餘.」及子琳被害,泌往哭之,淚盡,繼之以

血.親視殯葬,乃去.時廣漢王侍讀嚴桓之亦哭王盡哀.

 

                                                                   【九六五頁】

 

 

 /新校本南齊書/列傳/卷五十七 列傳第三十八/魏虜

路徑: /8.3.38.2.7                              指令:

 

    其車服,有大小輦,皆五層,下施四輪,三二百人牽之,四施索,備傾倒.軺車建

龍旂,尚黑.妃后則施雜綵幰,無幢絡.太后出,則婦女著鎧騎馬近輦左右.虜主及后妃

常行,乘銀鏤羊車,不施帷幔,皆偏坐垂轅中;在殿上,亦跂據.正殿施流蘇帳,金博

山,龍鳳朱漆畫屏風,織成幌.坐施氍毹褥.前施金香鑪,琉璃,金,盛雜食器.設

客長盤一尺,御饌圓盤廣一丈.為四輪車,元會日,六七十人牽上殿.蜡日逐除,歲盡,

城門磔雄雞,葦索桃梗,如漢儀.

 

                                                           【九八五至九八六頁】

 

 

 /新校本梁書/列傳/卷五十四 列傳第四十八/諸夷/海南諸國/扶南國

路徑: /9.2.48.2.1.3.10                         指令:

 

    今其國人皆醜黑,拳髮.所居不穿井,數十家共一池引汲之.俗事天神,天神以銅為

像,二面者四手,四面者八手,手各有所持,或小兒,或鳥獸,或日月.其王出入乘象,

嬪侍亦然.王坐則偏踞翹膝,垂左膝至地,以白疊敷前,設金盆香鑪於其上.國俗,居喪

則剃除鬚髮.死者有四葬:水葬則投之江流,火葬則焚為灰燼,土葬則瘞埋之,鳥葬則棄

之中野.人性貪吝,無禮義,男女恣其奔隨.

 

                                                                   【七九0頁】

 

 

 /新校本陳書/列傳/卷二十六 列傳第二十/徐陵

路徑: /10.2.20.2.4                             指令: (續)

 

    及侯景寇京師,陵父摛先在圍城之內,陵不奉家信,便蔬食布衣,若居憂恤.會齊受

魏禪,梁元帝承制於江陵,復通使於齊.陵累求復命,終拘留不遣,陵乃致書於僕射楊遵

彥曰:

        夫一言所感,凝暉照於魯陽,一志冥通,飛泉涌於疏勒,況復元首康哉,股肱良

    哉,國相聞,風教相期者也?天道窮剝,鍾亂本朝,情計馳惶,公私哽懼,而骸骨

    之請徒淹歲寒,顛沛之祈空盈卷軸,是所不圖也,非所仰望也.

        執事不聞之乎!昔分鼇命之世,觀河拜洛之年,則有日烏流災,[三]風禽騁暴

    ,天傾西北,地東南,盛旱坼三川,長波含五嶽.我大梁應金圖而有亢,纂玉鏡而

    猶屯.何則?聖人不能為時,斯固窮通之恆理也.至如荊州刺史湘東王,機神之本,

    無寄名言,陶鑄之餘,猶為堯、舜,雖復六代之舞,陳於總章,九州之歌,登於司樂

    ,虞夔拊石,晉曠調鍾,未足頌此英聲,無以宣其盛德者也.若使郊禋楚翼,寧非祀

    夏之君,戡定艱難,便是匡周之霸,豈徒豳王徙雍,月為都,姚帝遷河,周年成邑

    .方今越常藐藐,[四]馴雉北飛,肅茫茫,風牛南偃,吾君之子,含識知歸,而答

    旨云何所投身,斯其未喻一也.

        又晉熙等郡,皆入貴朝,去我尋陽,經塗何幾.至於鐺鐺曉漏,的的宵烽,隔

    浦而相聞,臨高臺而可望.泉流寶,[五]遙憶湓城,號香鑪,依然廬嶽.日者鄱

    陽嗣王治兵匯派,屯戍淪波,朝夕牋書,春秋方物,吾無從以躡屩,彼何路而齊鑣.

    豈其然乎?斯不然矣.又近者邵陵王通和此國,郢中上客,雲聚魏都,鄴下名卿,風

 

                                                           【三二六至三二七頁】

 

 /新校本南史/本紀/卷八 梁本紀下第八/元帝

路徑: /14.1.8.3.1                              指令:

 

    世祖孝元皇帝諱繹,字世誠,小字七符,武帝第七子也.初,武帝夢眇目僧執香鑪,

稱託生王宮.既而帝母在采女次侍,始褰戶幔,有風回裾,武帝意感幸之.采女夢月墮懷

中,遂孕.天監七年八月丁巳生帝,舉室中非常香,有紫胞之異.武帝奇之,因賜采女姓

阮,進為修容.十三年,封湘東王.太清元年,累遷為鎮西將軍、都督、荊州刺史.

 

                                                                   【二三四頁】

 

 

 /新校本南史/列傳/卷三十四 列傳第二十四/周朗/弘讓弟弘直

路徑: /14.2.24.4.6.3                           指令:

 

    弘直方雅敦厚,氣調高於次昆.或問三周孰賢,人曰「若蜂腰矣」.太建七年卒.遺

疏:「氣絕之後,便買市中見材小形者.斂以時服,古人通制,但下見先人,必須備禮,

可著單衣裙衫故履.既應侍養,宜備紛帨,或逢善友,又須香煙,棺內唯安白布手巾粗香

鑪而已,此外無所用.」卒於家,年七十六.有集二十卷.

 

                                                                   【九0一頁】

 

 

 /新校本南史/列傳/卷七十三 列傳第六十三/孝義上/江泌

路徑: /14.2.63.2.40.3                          指令:

 

    建武中,明帝害諸王,後泌憂念子琳,訪誌公道人,問其禍福.誌公覆香鑪灰示之曰

:「都盡無餘.」及子琳被害,泌往哭之,淚盡續以血,親視殯葬畢乃去.泌尋卒.族人

兗州中從事泌,黃門郎悆子也,與泌同名,世謂泌為「孝泌」以別之.

 

 

                                                                 【一八二八頁】

 

 

 

 /新校本南史/列傳/卷七十六 列傳第六十六/隱逸下/陶弘景/陶弘景

路徑: /14.2.66.2.7.1.2                         指令:

 

    初,弘景母郝氏夢兩天人手執香鑪來至其所,已而有娠.以宋孝建三年景申歲夏至日

生.幼有異操,年四五歲,恒以荻為筆,畫灰中學書.至十歲,得葛洪神仙傳,晝夜研尋

,便有養生之志.謂人曰:「仰青雲,白日,不覺為遠矣.」父為妾所害,弘景終身不

娶.及長,身長七尺七寸,神儀明秀,朗目眉,細形長額聳耳,耳孔各有十餘毛出外二

寸許,右膝有數十黑子作七星文.讀書萬餘卷,一事不知,以為深恥.善琴,工草隸.

未弱冠,齊高帝作相,引為諸王侍讀,除奉朝請.雖在朱門,閉影不交外物,唯以披閱為

務.朝儀故事,多所取焉.

 

                                                                 【一八九七頁】

 

 

 /新校本南史/列傳/卷七十八 列傳第六十八/夷貊上/海南諸國/扶南國

路徑: /14.2.68.2.1.3.9                         指令:

 

    其國人皆醜黑拳髮,所居不穿井,數十家共一池引汲之.俗事天神,天神以銅為像,

二面者四手,四面者八手,手各有所持.或小兒,或鳥獸,或日月.其王出入乘象,嬪侍

亦然.王坐則偏踞翹膝,垂左膝至地,以白疊敷前,設金盆香鑪於其上.國俗,居喪則剃

除鬚髮.死者有四葬:水葬則投之江流,火葬則焚為灰燼,土葬則瘞埋之,鳥葬則棄之中

野.人性貪吝無禮義,男女恣其奔隨.

 

                                                       【一九五三至一九五四頁】

 

 

 /新校本北史/列傳/卷八十九 列傳第七十七/藝術上/陸法和

路徑: /15.2.77.2.23.8                          指令:

 

    天保六年春,清河王岳進軍臨江,法和舉州入齊.文宣以法和為大都督、十州諸軍事

、太尉公、西南道大行臺,大都督、五州諸軍事、荊州刺史、[二七]安湘郡公宋為郢州

刺史,官爵如故.弟簉為散騎常侍、儀同三司、湘州刺史、義興縣公.梁將侯瑱來逼江

夏,齊軍棄城而退,法和與宋兄弟入朝.文宣聞其有奇術,虛心想見之,備三公鹵簿,

於城南十二里供帳以待之.法和遙見鄴城,下馬禹步.辛術謂曰:「公既萬里歸誠,主上

虛心相待,何作此術?」法和手持香鑪,步從路車至於館.明日引見,給通幰油絡網車,

仗身百人.詣闕通名,不稱官爵,不稱臣,但云荊山居士.文宣宴法和及其徒屬於昭陽殿

,賜法和錢百萬、物萬段、甲第一區、田一百頃、奴婢二百人,生資什物稱是;宋千段

;其餘儀同、刺史以下各有差.法和所得奴婢,盡免之,曰:「各隨緣去.」錢帛散施,

一日便盡.以官所賜宅營佛寺,自居一房,與凡人無異.三年間再為太尉,世猶謂之居士

.無疾而告弟子死期,至時,燒香禮佛,坐繩而終.浴訖將殮,屍小縮止三尺許.文宣

令開棺而視之,空棺而已.

 

                                                       【二九四四至二九四五頁】

 

 

 /新校本隋書/列傳/卷八十二 列傳第四十七/南蠻/真臘

路徑: /16.3.47.2.4.1                           指令:

 

        真臘

 

    真臘國,在林邑西南,本扶南之屬國也.去日南郡舟行六十日,而南接車渠國,西有

朱江國.其王姓剎利氏,名質多斯那.自其祖漸已強盛,至質多斯那,遂兼扶南而有之.

死,子伊奢那先代立.居伊奢那城,郭下二萬餘家.城中有一大堂,是王聽政之所.總大

城三十,城有數千家,各有部帥,官名與林邑同.其王三日一聽朝,坐五香七寶,上施

寶帳.其帳以文木為竿,象牙、金鈿為壁,狀如小屋,懸金光焰,有同於赤土.前有金香

鑪,二人侍側.王朝霞古貝,瞞絡腰腹,下垂至脛,頭戴金寶花冠,被真珠瓔珞,足履

革屣,耳懸金璫.常服白疊,以象牙為屩.若露髮,則不加瓔珞.臣人服製,大抵相類.

有五大臣,一曰孤落支,二曰高相憑,三曰婆何多陵,[二]四曰舍摩陵,五曰髯多婁,及

諸小臣.朝於王者,輒以階下三稽首.王喚上階,則跪,以兩手抱膊,遶王環坐.議政事

訖,跪伏而去.階庭門閣,侍有千餘人,被甲持仗.其國與參半、朱江二國和親,數與

林邑、陀桓二國戰爭.其人行止皆持甲仗,若有征伐,因而用之.其俗非王正妻子,不得

為嗣.王初立之日,所有兄弟並刑殘之,或去一指,或劓其鼻,別處供給,不得仕進.

 

                                                       【一八三五至一八三六頁】

 

 

 /新校本舊唐書/列傳/卷一百六十六 列傳第一百一十六/白居易

路徑: /17.3.116.3.10                           指令:

 

    居易儒學之外,尤通釋典,常以忘懷處順為事,都不以遷謫介意.在湓城,立隱舍於

廬山遺愛寺  嘗與人書言之曰:「予去年秋始遊廬山,到東西二林間香鑪下,見雲木泉

石,勝絕第一.愛不能捨,因立草堂.前有喬松十數株,修竹千餘竿,青蘿為牆援,白石

為橋道,流水周於舍下,飛泉落於簷間,紅榴白蓮,羅生池砌.」居易與湊、滿、朗、晦

四禪師,追永、遠、宗、雷之,為人外之交.每相攜遊詠,躋危登險,極林泉之幽邃.

至於翛然順適之際,幾欲忘其形骸.或經時不歸,或踰月而返,郡守以朝貴遇之,不之責

 

                                                                 【四三四五頁】

 

 

路徑: /21.2.64.2.5.4                           指令:

 

    親王、節度、使相官告,並載以綵輿迎歸第.親王輿中,設銀師子香合,輦官十二人

,並頭、緋繡寬衣;旌節各二,馬四,犦官十六人,執旌節攏馬對引,由乾元門西偏

門出至門外;馬技騎士五十人,槍牌步兵六十人,教坊樂工六十五人,及百戲、蹴鞠、鬥

雞、角觝次第迎引,左右軍巡使具軍容前導至本宮.使相輿中用銀香鑪,輦官十二人,金

 

{帽、錦絡縫紫絁寬衣;旌節各一,馬二,犦官八人,馬技騎士二十人,槍牌步兵二十

四人,軍巡使不前導,餘如親王制.有故則罷.

 

                                                                 【二六六九頁】

 

 

 /新校本宋史/志/卷一百四十九 志第一百二/輿服一/五輅

            102.2.2.3

    親王、節度、使相官告,並載以綵輿迎歸第.親王輿中,設銀師子香合,輦官十二人

    政和三年,議禮局更上皇帝車輅之制,詔頒行.玉輅,箱上平盤、黃屋以下皆如舊.

頂輪三層,內一層素,輪頂上施金塗銀山花葉及翟羽,青絲繡雲龍絡帶二,周綴雜色帶

八、銅佩八、銀穗毬二.平盤上布紅羅繡雲龍褥,曲几、扶几,上下設銀螭首二十四.四

角勾闌設圓鑑一十六,青羅繡寶相花帶,火珠二十八.香匱設香鑪,紅羅繡寶相花帶香囊

,香寶,銀結綬二,紅羅繡雲龍結綬一,紅錦幟龍鳳門簾一.青畫輪轅,銀轂乘葉.軾匱

、橫轅、前轅並飾以金塗銀螭首,橫轅上施銀立鳳一十二.左建太常,十有二旒;右載闟

戟,繡黻文.杠一,以青繡,杠首飾以銀螭首.金塗銅鈸,青犛牛尾拂,青繒裹索.駕

青馬六,馬有銅面,插鵰羽,鞶纓,攀胸鈴拂,青線織屜,紅錦包尾.又踏路馬二,在輅

前,飾同駕馬.凡大祭祀乘之.

 

                                                                 【三四八0頁】

 
     
 
Inhaltsverzeichnis